คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

ที่มา กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค

https://www.dmh.go.th/covid19/download/view.asp?id=4

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  โรคกับพนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ
  สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
 • จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่
  ทำงาน เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการกับ
  พนักงาน
 • ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานหรือไลน์
  การผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
  หรือโรงพยาบาล
 • เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทำความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดย
  ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการ
  ดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
  ทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ
 • รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้าทำงาน และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของ
  เครื่องใช้ที่มีผู้มผัสจำนวนมาก
 • จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะ
  ทำงาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ที่จับประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยา
  ทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์
 • ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้บริโภค
  เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาด
  เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
 • สำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานทำงานหนาแน่น (โรงงานที่มีไลน์การผลิต) ควรจัดให้มีการ
  ตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากพบพนักงานป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่
  บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไป
  พบแพทย์

อ่านต่อ คลิก ที่นี่