แนวทางการดำเนินการ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_operator01_110463.pdf