ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจเชื้อโควิด 19 ต้องไปตรวจที่ไหน?

ที่มา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์