ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

https://www.mof.go.th/th/jobs/w6cc8Q4Tpsulljgcj1VXpuvUXZZCjN01TWYlJI931617614490