การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (นร 0108/ว9283ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)

https://nonthaburi.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/41/2021/01/DOC060121-06012021152222.pdf