ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย

ที่มา https://www.doe.go.th/prd/overseas/news/param/site/149/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/46742