แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม

ที่มา https://fti.or.th/2021/06/09/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2/

สืบเนื่องจากการระบาด Covid-19 ในระลอกใหม่ ที่รุนแรงและเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศ ทางสภาอุตสาหกรรม มีความห่วงใยต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะยังต้องดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมแนวทางปฎิบัติสำหรับทุกธุรกิจ ดังนี้

1.“แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม” จัดทำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติเพื่อการป้องกัน (คู่มือฉบับนี้จัดทำเสร็จในเดือนธันวาคม 63 อาจจะไม่ครอบคลุมบริบทการระบาดปัจจุบันทั้งหมด แต่เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ได้)

2.ตัวอย่างแบบสอบถามการคัดกรองโควิด 19 ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของการระบาดในปัจจุบัน เพื่อใช้ทดแทน แบบคัดกรองเดิมในภาพผนวก ก. ในคู่มือแนวทางฯ

3.แนวทาง การ Lock up หรือการแยกพักอาศัยของหน่วยงานสำคัญ

4.แนวทางการกักตัวภายในโรงงาน (Factory Quarantine)